People

PI/Associate Professor:
Fumi Kubo

Postdocs:
Koji Matsuda
Mako Kitagawa

Technicians:
Kiyomi Miyazawa
Michiyo Sato
Yurika Kurita
Carolina Fiallos Oliveros