People

PI/Associate Professor:
Fumi Kubo

Postdoc:
Koji Matsuda

Graduate student:
Mako Kitagawa

Technicians:
Kimiko Morimoto
Kiyomi Miyazawa
Michiyo Sato
Yurika Kurita